Polityka cookies.


Gdzie zaparkować autokarem ?Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Autokarek.pl

 

Ogólne Warunki Umowy

Szanowny Kliencie!

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu pod nazwą www.autokarek.pl przez Użytkowników Serwisu i Przewoźników zarejestrowanych w Serwisie www.autokarek.pl oraz warunki zawierania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Właścicielem Serwisu a Przewoźnikiem.

 

 

 1. Postanowienia Ogólne
   

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu pod nazwą autokarek.pl przez Użytkowników Serwisu i Przewoźników zarejestrowanych w Serwisie www.autokarek.pl oraz warunki zawierania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Właścicielem Serwisu a Przewoźnikiem.

  2. Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Przewoźnikowi i Użytkownikowi Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik i Przewoźnik.

  3. Użytkownik i Przewoźnik jest związany niniejszymi postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w pkt. 1.2.

  4. Celem Serwisu jest prezentacja Użytkownikom usług przedsiębiorców krajowych, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług obejmujących przewóz osób.

  5. Właściciel Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi normami prawa.

  6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Serwis, są następujące:

   1. połączenie z siecią Internet,

   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.

  7. Właściciel Serwisu zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem (m.in. nieautoryzowana instalacja szkodliwego oprogramowania, wyłudzenie danych osobowych oraz haseł, pinów i loginów zastrzeżonych, utrata danych, uszkodzenie twardego dysku) związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Przewoźnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.
    

 2. Definicje
   

  1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Właściciela Serwisu pod adresem internetowym http://www.autokarek.pl, którego przedmiotem działalności jest: prezentacja usług przedsiębiorców krajowych, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług obejmujących przewóz osób oraz przesyłanie, poprzez Serwis, Zapytań Ofertowych Użytkowników do Przewoźników.

  2. Baza Serwisu – zbiór zarejestrowanych Przewoźników, zawierający Dane Przewoźnika.

  3. Dane Przewoźnika: ilość i rodzaj posiadanych środków transportu, fotografie środków transportu, dane teleadresowe i rejestrowe Przewoźnika, opis rodzaju świadczonych usług.

  4. Użytkownik - użytkownik Serwisu mający dostęp do Bazy Serwisu oraz do aktywnego formularza Zapytania Ofertowego.

  5. Przewoźnik/ Usługobiorca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, który zarejestrował Konto w Serwisie.

  6. Konto prowadzone dla Przewoźnika przez Właściciela Serwisu Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Przewoźnika.

  7. Konto aktywne – posiadające pełną funkcjonalność prowadzone dla Przewoźnika przez Właściciela Serwisu Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Przewoźnika z aktywną funkcją Zapytania Ofertowego.

  8. Konto nieaktywne – nieposiadające pełnej funkcjonalności konto prowadzone dla Przewoźnika przez Właściciela Serwisu, które przedstawia nazwę firmy Przewoźnika i nie zawiera zbioru zasobów Konta aktywnego, w którym gromadzone są dane Przewoźnika; bez aktywnej funkcji Zapytania Ofertowego.

  9. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Właścicielem Serwisu.

  10. Usługi – świadczona na podstawie Umowy przez Właściciela Serwisu dla Przewoźnika prezentacja/emisja w Serwisie Danych Przewoźnika; w tym zawierająca aktywną funkcję przesyłu i doręczania Przewoźnikowi Zapytania Ofertowego – tzw. Konta Aktywnego.

  11. Regulamin – niniejszy regulamin.

  12. Właściciel Serwisu/ Usługodawca - Piotr Zubrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR ZUBRZYCKI BIURO TURYSTYCZNE PIOTREK-TOUR”, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Stalowej 3/2, NIP 8941918929, REGOIN 931927294, adres e-mail: kontakt@autokarek.pl.

  13. Wpis - wpis do Bazy Serwisu obejmujący Dane Przewoźnika o treści wpisanej przez Przewoźnika do Panelu administracyjnego na stronie Serwisu w zakresie umożliwionym przez Właściciela Serwisu.

  14. Zapytanie Ofertowe (aktywne) – zwrócenie się / zapytanie Użytkownika do Przewoźnika, kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Serwisu, o usługi świadczone przez Przewoźnika.

  15. Dodatkowe fukcjonalności serwisu inne funcjonalności nie objęte podstawowym wpisem tj. korzystanie z zakładki wolne terminy, wyświetlanie się na stronach serwisu danych teleadresowych firmy (dostępnych dla Użytkownika).

    

 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu.

  1. Właściciel Serwisu nie jest Przewoźnikiem, ani stroną ewentualnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami, a Przewoźnikami.

  2. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem odbywa się na warunkach określonych przez Przewoźnika oraz Użytkownika. Właściciel Serwisu nie odpowiada, za jakość świadczonych usług przez Przewoźnika oraz sposób wykonania ewentualnej umowy zawartej pomiędzy Przewoźnikiem a Użytkownikiem.

  3. Właściciel Serwisu nie odpowiada za żadne szkody powstałe w wyniku działalności Przewoźnika oraz za żadne jego działania i zaniechania; a w szczególności powstałe w toku współpracy prowadzonej pomiędzy Użytkownikiem i Przewoźnikiem.

  4. Właściciel Serwisu w szczególności nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wobec Użytkownika przez Przewoźnika.

  5. Właściciel Serwisu nie pobiera prowizji od umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem, a Przewoźnikiem.

  6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości / tzw. Zapytań Ofertowych, wysyłanych przy użyciu formularzy kontaktowych udostępnianych na stronie Serwisu.

 

 

 1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu dla Użytkowników

  1. Użytkownik Serwis jest upoważniony do przeglądania Bazy Serwisu, oraz wysłania Zapytania Ofertowego.

  2. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest nieodpłatne.

  3. Warunkiem wysłania Zapytania Ofertowego jest wypełnienie wymaganych pól formularza kontaktowego, tj. osoba kontaktowa, telefon, email, dzień rozpoczęcia wycieczki, dzień zakończenia wycieczki, trasa przejazdowa.

  4. Dane Użytkownika, podane podczas wysyłania Zapytania Ofertowego do Przewoźnika, oraz treść Zapytania Ofertowego nie są w żaden sposób archiwizowane przez Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu nie ma wglądu w dane Użytkownika podane podczas wysyłania Zapytania Ofertowego do Przewoźnika, oraz w treść Zapytania Ofertowego.

  5. Wysłanie Zapytania Ofertowego przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie przez Przewoźnika, na podany adres e-mail Użytkownika, zamówionej i niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).


 

 1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu dla Przewoźników;
  Zawarcie Umowy, Rejestracja, Rozwiązanie Umowy.

   

  1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, pomiędzy Przewoźnikiem a, Właścicielem Serwisu, o przedmiocie wskazanym w pkt 2.10. zostaje zawarta z chwilą prawidłowego utworzenia Konta przez Przewoźnika.

  2. Poprzez rejestrację Konta w Bazie Serwisu, Przewoźnik uznaje niniejszy Regulamin za wiążący.

  3. Właściciel Serwisu nie zawiera umów, ani nie świadczy odpłatnych usług drogą elektroniczną o przedmiocie wskazanym w pkt 2.10, dla konsumentów w rozumieniu art. 22¹ k.c.

  4. Przewoźnik dokonuje Wpisu do Bazy Serwisu poprzez stworzenie Konta za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie Serwisu, a następnie uzupełnieniu wymaganych danych Przewoźnika, liczby posiadanych środków transportu, załączeniu fotografii środków transportu, w panelu administracyjnym Konta, co skutkuje wpisaniem Danych Przewoźnika do Bazy Serwisu.

  5. Przewoźnik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

   2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

   3. wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o przedmiocie wskazanym, w pkt 2.10.,

   4. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

   5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

  6. Dane wprowadzone przez Przewoźnika za pośrednictwem panelu administracyjnego Konta będą weryfikowane przez Właściciela Serwisu.

  7. Właściciel Serwisu po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Przewoźnika w ramach Serwisu unikalne Konto, o nazwie będącej podanym przez Przewoźnika adresem poczty elektronicznej.

  8. Przewoźnik zobowiązuje się do posiadania aktualnego, czynnego adresu email. Adres email jest powiązany z Kontem Przewoźnika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Właściciela Serwisu i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

  9. Właściciel Serwisu może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Właściciel Serwisu poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Właściciela Serwisu.

  10. Przewoźnik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu email oraz hasła dostępu. Przewoźnik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

  11. Świadczenie Usług przez Właściciela Serwisu dla Przewoźników w ramach Serwisu, w tym usługi Konta Aktywnego, jest bezpłatne dla podstawowego wpisu. Po tym terminie świadczenie Usług przez Właściciela Serwisu dla Przewoźników, w ramach Serwisu jest odpłatne dla dodatkowych funkcjonalności.

  12. Od daty 1 kwietnia 2014 r. opłata roczna za dodtkowe funkcjonalności wyniesie 123,00 zł Brutto. Płatność za roczny okres świadczenia usług następuje „z góry”. Za roczny okres świadczenia Usługi przyjmuje się okres pomiędzy 1 kwietnia 2014 r. a 31 marca 2015 r., pomiędzy 1 kwietnia 2015 r. a 31 marca 2016 r. itd.

  13. 30 dni przed 31 marca 2014 r., Właściciel wyśle na wskazany przez Przewoźnika przy tworzeniu Konta, adres e-mail, informację o możliwości skorzystania z doadatkowych funkcjonalnośći serwisu. Przewoźnik nie musi skorzystać z dodatkowych funkcjonlności, a jego wpis podstawowy cały czs będzie widoczny w bazie. Aby rozwiązać  Umowę serwis oczekuje pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy listem poleconym albo pocztą elektroniczną na adres: biuro@autokarek.pl.

  14. Umowa o świadczenie Usługi nie rozwiązana przez Przewoźnika do dnia 31 marca 2014 r. jest uważana za zawartą na czas nieoznaczony.

  15. Czynsz roczny z tytułu świadczenia Dodatkowych funkcjonalności na rzecz Przewoźnika określonej Umową, wynosi 123 zł brutto i jest płatny do ostatniego dnia kwietnia każdego roku.

  16. Płatności za Usługi odbywać się będą za pośrednictwem elektronicznego systemu płatniczego „dotpay”.

  17. Przewoźnik, o którym mowa w pkt 5.15. otrzyma fakturę pro-forma z terminem płatności do 30 kwietnia każdego roku.

  18. W trakcie trwania Umowy, Przewoźnik, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.21, będzie otrzymywał faktury pro-forma, w pierwszych dwóch tygodniach marca, z terminem płatności do 30 kwietnia.

  19. Po opłaceniu usługi przez Przewoźnika, Właściciel Serwisu wystawi Przewoźnikowi fakturę VAT za Usługę.

  20. Przewoźnik wyraża zgodę na wystawianie przez Właściciela Serwisu elektronicznej faktury VAT i elektronicznej faktury pro-forma, bez jego podpisu, i przesyłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta.

  21. Brak opłacenia Dodatkowych funkcjonalnośi w terminie określonym w pkt 5.15. uprawnia Właściciela Serwisu do rozwiązania Umowy bez terminu wypowiedzenia i deaktywacji Konta Aktywnego poprzez zmianę Konta na Konto z wpisem podstawowym.

  22. Każda Umowa jest zawierana na okres jednego roku od 1 kwietnia każdego roku do 31 marca każdego roku.

  23. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy należy złożyć w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku ze skutkiem na rok następny. W przypadku nie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy albo niezłożenia go w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na rok następny.

  24. Czynsz roczny za dodatkowe funkcjonalności nie podlega zwrotowi w żadnym stosunku bez względu na datę złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.

  25. Rozwiązanie Umowy przez Przewoźnika, po dacie 31 marca 2014 r. odbywać się będzie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@autokarek.pl, lub drogą pocztową na adres Właściciela Serwisu, lub pisemnie w siedzibie Właściciela Serwisu.

  26. Rozwiązanie Umowy przez Właściciela Serwisu po dacie 31 marca 2014 r. odbywać się będzie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, drogą elektroniczną na adres Przewoźnika wskazany przy tworzeniu Konta i usunięciu Konta.

  27. W przypadku, kiedy Przewoźnik zauważy błędy w funkcjonowaniu Serwisu, zobowiązany jest od niezwłocznego poinformowania Właściciela Serwisu o tym fakcie, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu.

  28. Zastrzega się, a Przewoźnik wyraża zgodę, iż Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej w żadnym zakresie z tytułu każdego rodzaju wad działania serwisu, przerw technicznych w jego emisji i innych wad.

  29. Zastrzega się, a Przewoźnik wyraża zgodę, iż Właściciel Serwisu jest uprawniony do zawieszenia emisji Serwisu na okres łącznie 20 dni rocznie – przerwa techniczna.

 

 1. Ochrona Danych
   

  1. Tworząc Konto w Serwisie, Przewoźnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych przez Właściciela Serwisu, jako administratora danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Przewoźnik w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

  2. Właściciel Serwisu przetwarza dane Przewoźnika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Właściciela Serwisu oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane niezbędne do ich realizacji.

  3. Właściciel Serwisu każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Właściciel Serwisu może przetwarzać następujące dane, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

   • firma przedsiębiorcy,

   • adres siedziby przedsiębiorcy,

   • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby,

   • adres poczty elektronicznej,

   • zakres świadczonych usług,

   • ilość posiadanych środków transportu.

  1. Właściciel Serwisu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych Użytkowników.
    

 1. Postanowienia końcowe
   

  1. W przypadku nieważności jednego z postanowień Regulaminu, Regulamin wiąże strony w pozostałej części niedotkniętej nieważnością.

  2. Strony winny dążyć zgodnie do zastąpienia nieważnych postanowień niniejszego Regulaminu, zmieniając treść postanowień w odpowiednim zakresie.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.